Adatvédelmi Tájékoztató

2018. szeptember 10.  ◆  RapidUni

Az adatkezelő adatai

Felhasználónak minősül, aki

a rapiduni.hu weboldalán regisztrál, vásárol, hírlevélre feliratkozik, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).

Általános rendelkezések

Ebben a tájékoztatásban meghatározzuk azokat az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat, amelyeket az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az oldal látogatásakor létrejött adatok kezelése

A rapiduni.hu bármely oldalának letöltése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek a látogatás folyamán generált egyes adatok a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a biztonságos működés érdekében. Ezek a munkamenethez kapcsolódó adatok az adott számítógép azonosítását végzik a munkamenet ideje alatt, egyes személlyel össze nem köthetők. A munkamenet végén ezek az adatok törlésre kerülnek. Az adott munkamenet az oldal bezárásáig, illetve egyes esetekben a böngésző bezárásáig tart.

A látogatáskor automatikusan kezelt adatok

A látogatás során sütiket, azaz cookie-kat is használ az oldal. Ezek működésére bővebben kitérünk az Adatvédelmi nyilatkozat Sütik (cookie-k) a webhelyen pontjában.

Megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatok kezelése

Megrendeléskor kezelt adatok

Az adatkezelés időtartama 5 év, melyre az Adatkezelő a Sztv. alapján akkor is jogosult, ha a megrendelő visszavonná az adatkezeléshez való hozzájárulását.

Hírlevéllel kapcsolatos adatok kezelése

Látogatóinknak lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevelünkre, amelyhez egy nevet (keresztnév is elég), illetve egy e-mail címet kell megadniuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevélről való leiratkozással (ezt írásban kell jelezni az Adatkezelő elérhetőségein, vagy a hírlevélről való leiratkozás oldalát használva.

Hírlevélküldéshez kezelt adatok

Az adatok kezelése a hírlevélküldés szolgáltatás nyújtásának időtartamáig, illetve a Felhasználó hírlevélről való leiratkozásáig tart. Utóbbi esetben az e célból megadott adatait az Adatkezelő visszavonhatatlanul törli.

A hírlevélküldéshez megadott adatokat az Adatkezelő a Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelésnél feltüntetett partnerének továbbítja, amely szintén tárolja azokat a megadott időkeretben.

Statisztikai célból kezelt adatok

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja anonim statisztikai adatok gyűjtésére. A Google Analytics cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információt (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információt harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi weboldalon érhetőek el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt) harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő ebben az esetben jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Sütik (cookie-k) a webhelyen

Az adatkezelés jogalapját az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Adatkezelő honlapjának látogatói hozzájárulása képezi.

Az Adatkezelő weboldalán a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépére kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie, a továbbiakban: Süti) helyez el és olvas vissza. Ez egy véletlenszerűen generált számsor, ami mindig az adott számítógépet, nem pedig az azt használó személyt azonosítja, de csak addig a szintig, hogy járt-e már ezen a honlapon. Tehát amikor a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Sütit, az Adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatás során elmentett adatokat a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalom tekintetében.

A Sütit a Felhasználónak lehetősége van törölni a saját számítógépéről, illetve le is tilthatja böngészőjében (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel találni meg). Ha a Felhasználó letiltja a Sütik kezelését a böngészőben, akkor bizonyos funkciók működésképtelenné válhatnak az oldalon.

Milyen Sütiket használunk?

Az adatkezelés során a Felhasználót megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül:

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, ekkor az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztat a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és arról, hogy kik és milyen célból kapják/kapták meg a Felhasználó adatait.

Adatok helyesbítéséhez való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. Utóbbi ennek a kérésének legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Adatok törléséhez való jog

Természetesen a Felhasználó kérheti a személyes adatai törlését is, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra sem, amikor az lnfotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (például számlázás - ezeket az adatokat 5 évig meg kell őrizni).

Adatok zárolásához való jog

A Felhasználó kérheti a személyes adat(ok) zárolását, ha az adatok végleges törlése sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárolag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A tiltakozás joga

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja a Felhasználót. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Panaszhoz való jog

A Felhasználó az Adatkezeléssel összefüggő panasz esetén a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (NAIH) kirendeltségéhez fordulhat.

Elérhetőségei:

Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó felelős azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az ezzel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, a Felhasználót tájékoztatja róla, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, valamint lehetőséget biztosít számára, hogy megtiltsa az adatai felhasználását.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

A Felhasználó ilyen irányú kéréseit írásban, az Adatkezelő info@rapiduni.hu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználót egyértelműen azonosítani tudja. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megrendeléskor megadott e-mail címéről küldte.

Adatfeldolgozásban résztvevő partnereink

Honlapüzemeltető, a személyes adatok tárolását végzi

Az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi, de azok megismerésére nem jogosult.

Elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelés

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Banki nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés